Sprawozdanie z akcji "Odszczurzanie"

przeprowadzonej w dniach 19.09.2016 r. do 21.10.2016 r.W okresie od 19.09.2016 r. do 21.10.2016 r. w związku z przeprowadzaną akcją "Odszczurzanie" Straż Miejska w Zabrzu prowadziła wzmożone działania kontrolne miejsc takich jak korytarze, strychy, piwnice w budynkach mieszkalnych, lokalach gastronomicznych, sklepach, obiektach użyteczności publicznej tj. placówki oświatowe, stacje benzynowe, sklepy i inne.

Więcej…
 PLAN AKCJI "ZIMA" 2016/2017W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze nr 991/IK/2016 z dnia 13.10.2016 r. dotyczącym powołania miejskiego komitetu akcji zimowej oraz planu prowadzenia akcji na terenie Gminy Zabrze w sezonie zimowym 2016/2017 ustalono zakres współdziałania służb miejskich z właścicielami i zarządcami poszczególnych nieruchomości przy usuwaniu skutków zimy, gdzie kontrolę nad właściwą realizacją zadań sprawować będzie Straż Miejska w Zabrzu.

W związku z powyższym podczas trwania akcji "Zima" strażnicy miejscy będą sprawowali nadzór nad wykonywaniem obowiązków, spoczywających na administratorach i zarządcach nieruchomości wynikających z przepisów Ustawy z dnia 13 września 1996 r. O Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach (tj. Dz.U.2016.poz.250) oraz Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Zabrze (Uchwała nr XXIV/247/16 Rady Miasta w Zabrzu z dnia 18.04.2016 r. Dziennik Urzędowy woj. Śląskiego z dnia 27.04.2016 r. Poz. 2385/2016).

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Straż Miejska w Zabrzu jest zobowiązana do przeprowadzenia następujących działań:

  1. Systematycznego kontrolowania dróg, chodników i przystanków komunikacji miejskiej terenów osiedli pod względem ich należytego stanu, utrzymania bezpieczeństwa i zwalczania skutków zimy.

  2. Zgłaszania zainteresowanym jednostkom stwierdzonych zagrożeń.

  3. Prowadzenia nadzoru przy współpracy Policji nad wykonywaniem obowiązków przez właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, administratorów, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych, osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.

  4. Stosowania sankcji wobec osób fizycznych i osobowości prawnych nie wywiązujących się ze swoich obowiązków wynikających z aktualnych przepisów prawa.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości strażnicy miejscy zobowiązani są niezwłocznie podejmować działania celem wyeliminowania istniejącego zagrożenia, a w przypadkach nieodśnieżonych i oblodzonych jezdni sprawy przekazywać do miejskiego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w Zabrzu z siedzibą przy ul. Lecha 10. W stosunku do osób nie wywiązujących się z ze swoich obowiązków będą stosowane sankcje karne. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1624 z późn. zm.) nieuprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości jest zagrożone karą w wysokości 100 zł. Postępowania będą się toczyły w trybie określonym w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ponadto Straż Miejska w Zabrzu będzie prowadziła zarówno samodzielnie kontrole jak również wspólnie z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Polskiego Czerwonego Krzyża miejsc przebywania osób bezdomnych takie jak np. kanały ciepłownicze, klatki schodowe, szałasy na terenach leśnych, altanki działkowe. Działania są ukierunkowane na wyeliminowanie zagrożeń ze strony osób bezdomnych (nieumyślne podpalenia w miejscach przebywania lub zamarznięcia).

 

Więcej…
 

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W ZABRZU

W OKRESIE OD 01.09.2016 r. - 04.09.2016 r.

W RAMACH AKCJI "BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 2015"

 

 

Straż Miejska w Zabrzu wspólnie z funkcjonariuszami zabrzańskiej Policji podjęła szczególne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w otoczeniu placówek oświatowych. W akcji wzięli udział wszyscy funkcjonariusze, którzy już od wczesnych godzin rannych patrolowali otoczenie 11 szkół podztawowych. Przy każdej placówce codziennie służbę pełnił wyznaczony strażnik lub patrol dwuosobowy, który w czasie kontroli zwracał szczególną uwagę na:

  • ruch drogowy w otoczeniu szkoły i przejść dla pieszych
Więcej…
 

 

XXVII Międzynarodowy Turniej o Puchar
Prezydenta Miasta Zabrze

 

 

W dniu 06.10.2016 r. odbył się XXVII Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze, w którym zmierzyły się następujące drużyny:

  • Straży Miejskiej w Zabrzu,
  • Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej,
  • Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu,
  • Miejskiej Policji miasta Trnava.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 98

 

Urząd Miasta Zabrze

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plan Miasta Zabrze

 

Lepiej Razem Niż Osobno

 

SEKAP